Advocatenkantoor D'Hooghe Altebijstraat 21 B-8310 BRUGGE (Sint-Kruis) advocaten


Incasso :  tevens onze specialisatie !

Probleemstelling

Ondernemingen en privé-personen, zoals verhuurders enz., worden regelmatig geconfronteerd met uitblijvende betalingen vanwege hun wederpartij.  De oorzaak van deze incassoproblemen is divers.  Snelheid, doortastendheid en efficiënt, professioneel handelen is dan de enige manier om dergelijke problemen op te lossen, en zo mogelijk zelfs in de toekomst te vermijden.

 

Oplossing

Binnen zijn kantoor hebben Mr. Piet D’HOOGHE en zijn medewerkers een sterk geautomatiseerde afdeling uitgebouwd die zich richt op het professioneel, maar toch gepersonaliseerd, innen van schuldvorderingen, zowel lastens handelaren, als lastens particulieren, huurders, enz.

ADVOCATENKANTOOR D’HOOGHE begeleidt u daarbij met woord en daad en neemt alle noodzakelijke initiatieven om, in nauwe samenspraak met de cliënt, concreet resultaat te bereiken in een zo kort mogelijke tijdspanne, zowel in binnen- en buitenland.  Op een doortastende, maar steeds correcte wijze volgen wij de zaak op, zodat inderdaad betaling van uw schuldenaar wordt bekomen.

 

Voordeel

U zal veel minder tijd moeten besteden aan onaangename en tijdrovende bezigheden, zoals het contact met uw schuldenaar(s), het blijvend aanhoren van steeds dezelfde (loze) betalingsbeloftes of goedkope excuses, en, vooral, het inperken en zelfs vermijden van uw incassorisico.  Wij doen het voor u !

 

Samenstelling van een dossier

Om een dossier succesvol te kunnen afhandelen, is een zo volledig mogelijk dossier van belang.  Hoe vollediger een dossier is, hoe vlugger de zaak kan worden opgestart en hoe eerder én beter resultaat kan worden bereikt.  Ondermeer volgende documenten en/of gegevens zijn van belang :

 • de volledige identiteit en alle nuttige en noodzakelijke gegevens met betrekking tot de cliënt, ondermeer :  naam, adres, tel., fax.., email, BTW-nummer, registratienummer, contactpersoon,... (uiteraard éénmalig) ;
 • de volledige identiteit en alle nuttige en noodzakelijke gegevens met betrekking tot de tegenpartij, ondermeer :  naam, adres, tel., fax.., email, BTW-nummer, registratienummer,...
 • de overeenkomst(en) ;
 • de offerte(s) ;
 • de bestelorder(s) ;
 • de leveringsbon(nen) ;
 • de werkorder (s) ;
 • de factu(u)r(en) ;
 • een exemplaar van de algemene verkoopsvoorwaarden ;
 • eventuele reeds verzonden aanmaning(en) ;
 • alle uitgewisselde correspondentie ;
 • bewijzen van aangetekende verzending ;
 • enz.

 

Verloop van een incassovordering

ADVOCATENKANTOOR D’HOOGHE onderneemt onmiddellijk ná ontvangst van een volledig dossier de nodige actie.

In principe wordt de schuldenaar (nogmaals) in gebreke gesteld met een aangetekend (én gewoon) schrijven ten einde alsnog ‘vrijwillige’ betaling te bekomen van de gehele schuld, meer intresten, schadevergoeding, kosten, enz.

Naar gelang de reactie van de schuldenaar (of het uitblijven ervan) wordt, zo dit nuttig blijkt, een afbetalingsplan bewerkstelligd en opgevolgd.  In het andere geval wordt een specifieke dagvaarding opgesteld en door onze gerechtsdeurwaarders betekend om de schuldenaar voor de bevoegde rechtbank te doen verschijnen ten einde een uitvoerbaar vonnis te bekomen.  Het eigen team van advocaten en gespecialiseerde medewerkers, én een doorgedreven samenwerking met diverse advocatenkantoren én gerechtsdeurwaarders in binnen- en buitenland, zorgt voor een efficiënte behandeling van de rechtszaken en een professionele uitvoering van de bekomen vonnissen.

 

Uw zaak wordt door ons op systematische en gepersonaliseerde wijze opgevolgd, met een vaste dossierbeheerder of contactpersoon per dossier.  Beschikbare bedragen worden op regelmatige basis doorgestort.  Uiteraard wordt u automatisch geïnformeerd over de stand van de zaak en kunt u steeds bij uw dossierbeheerder terecht voor al uw vragen.

 

Kosten en erelonen

De toepasselijke overeenkomst(en) en/of de algemene voorwaarden, meestal aangebracht onderaan of op de keerzijde van uw documenten (zoals de offerte, bestelorder, leveringsdocumenten, facturen, enz.), voorzien doorgaans in een clausule m.b.t. intresten en schadevergoeding in geval van wanbetaling.  Zoniet wordt, tussen ondernemers, een gelijkaardig recht op intresten- en schadevergoeding toegekend op grond van de Wet op de betalingsachterstand van 02/08/2002.

Op basis daarvan kennen de rechtbanken, boven op de door de debiteur verschuldigde hoofdsom, doorgaans een schadevergoeding toe van om en bij de 10 % en een intrest van om en bij de 9.50 % op jaarbasis, meer de veroordeling van de debiteur tot betaling van de gerechtskosten.

 

Wij streven ernaar opdat de klant uiteindelijk steeds minstens de hoofdsom van de schuld ontvangt.  Onze staat van kosten en erelonen wordt immers zoveel als mogelijk beperkt tot hetgeen bovenop de hoofdsom van de debiteur werd geïnd.

 

Op eenvoudig verzoek kan u een gedetailleerd overzicht bekomen van de kosten en erelonen die in rekening kunnen worden gebracht.  Naargelang de aard van de invordering en het aantal zaken worden uiteraard op maat gesneden afspraken gemaakt.

 

CONTACT »Advocatenkantoor D'Hooghe • Altebijstraat 21 • B-8310 BRUGGE (Sint-Kruis)
Tel. 050 35 73 01 • Fax 050 37 07 28 • info@advocaten-dhooghe.be